کتاب هاپو، سگی که شکار را دوست نداشت

امتیاز خرید این کالا 20 دریک

من یک سگ هستم و صاحبم را خیلی دوست دارم. بچه ها را هم دوست دارم و بیشتر وقت ها با آن ها بازی می کنم. وقتی ببینم آن ها در خطر هستند، پارس می کنم و برای این کار چیز زیادی نمی خواهم.