کتاب قصه جوجه تیغی سر به هوا

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

همه می دانند که ما جوجه تیغی ها خیلی نزدیک بین هستیم. به همین دلیل وقتی که برای گردش بیرون می رفتیم، مامان از من و خواهر و برادر هایم می خواست که پشت سر هم را برویم تا همدیگر را گم نکنیم؛ اما …