کتاب داستان جودی دنیا را نجات می دهد

امتیاز خرید این کالا 40 دریک

جودی سر کلاس ناگهان می شنود که جنگل های استوایی در خطر نابودی هستند وقتی می فهمد که گونه های کمیاب طبیعت هم در خطرند ولی آدم ها زباله می سازند، بیش تر می ترسد.