مجموعه سه جلدی آتش دزد

امتیاز خرید این کالا 260 دریک

پرومتئوس ایزدی یونانی است که به جرم دزدیدن آتش از زئوس و بخشیدن آن به انسان‌ها به زنجیر کشیده شده و مجازاتش این است…