درجست و جوی گنج جودی دمدمی و استینک 2

امتیاز خرید این کالا 43 دریک

وقتی خانواده ی دمدمی به جزیره ی اکالیپوک می رسند، دزد دریایی یک چشم عجیب و غریبی با نقشه ی گنج به استقبال شان می آید.