تقویت توجه و تمرکز یکی از تواناییهای بسیار مهم و پایه در انسان محسوب می شود که می بایست از ابتدای کودکی به درستی پروش یابد.

استفاده زودهنگام از تلویزیون و سایر لوازم نمایشی دیجیتال در خانواده ها به کاهش توجه و تمرکز در کودکان دامن زده است. یکی از علائم و آثار نا مساعد بیش فعالی نیز همین ضعف توجه و تمرکز به شمار می رود.

بهترین روش برای تقویت توجه و تمرکز در سنین کودکی و حتی بزرگسالی بازی است. بازیها و اسباب بازیهای متنوعی وجود دارند که با تمرین توجه و تمرکز به تقویت این صفت کمک می کنند.

توجه داشته باشید بخش بزرگی از موفقیت های تحصیلی و کاری در آینده کودکان مرهون قدرت توجه و تمرکز خواهد بود.