رمزهای داستان در ضمیر ناخودآگاه کودک می نشیند و در زمان لازم، ذهن و تخیل کودک را برای مواجهه با واقعیت آماده می کند. کودک با جایگزین کردن خود به جای قهرمان داستان ظرایف و پیچیدگیهای اجتماعی، رفتاری و اخلاقی را برای مواجهه با وقایع آتی در زندگی اش می آموزد.

داستان به طور مستقیم و غیر مستقیم به پرورش همه ابعاد هوش و استعدادهای ذهنی و رفتاری کودک کمک می کند. برای آشنایی بیشتر با فواید قصه گویی و خواندن داستان این دو مقاله را ببینید: 1- هوش کلامی یا هوش زبانی و پرورش آن 2-تأثیر قصه گویی در بهبود رشد کودکان