خرید انواع فلش کارت آموزشی شامل فلش کارت های آشنایی با خوراکی ها، جانوران، اعداد، فصل ها، مشاغل، رنگ ها، اندازه ها، ابزارها، و … برای تقویت حافظه و استعدادهای معطوف به نیم کره راست مغز مثل استعداد تجسم فضایی و هنری و سایر ابعاد هوش و استعداد در کودکان و نوجوانان

تاثیر فلش کارت آموزشی بر بهبود عملکرد نیمکره راست مغز

نیمکره راست مغز مانند یک کتابخانه است که شما می توانید از اطلاعات ذخیره شده در هنگام تحلیل و فعالیت نیمکره چپ مغز استفاده کنید. دوران کودکی  یک دوره زمانی است که می توان به آسانی اطلاعات را وارد این کتابخانه کرد. هنگامی که شما با سرعت بالا در حال نمایش دادن اطلاعات هستید نیمکره چپ مغز آنرا حس می کند، اما اطلاعات از نیمکره چپ مغز عبور کرده و نیمکره راست مغز جذب آنرا بر عهده می گیرد.

برای آشنایی با فلسفه، کاربرد و روش استفاده از فلش کارت آموزشی مقاله فلش کارت آموزشی کودک و تقویت نیمکره راست مغز را مطالعه نمایید.