خرید اینترنتی اسباب بازی دومینو برای سرگرمی و همچنین کمک به تقویت و هماهنگی قوای ذهنی و جسمی و به خصوص هماهنگی بین چشم و دست کودک و نوجوان با افزایش مهارت های حرکتی انگشتان کودک و ارتقاء استعدادهایی نظیر قدرت توجه و تمرکز، اعتماد به نفس، پشتکار و اراده و تقویت حوصله و …