برای بهبود توانایی توجه و تمرکز به عنوان پایه درمان مشکل بیش فعالی و ارتقاء بسیاری از قابلیت های ذهنی و یادگیری در آینده