تاثیر محوری این محصول بر هوش کلامی یا هوش زبانی از ابعاد 9 گانه هوش است.