7 تا 9 سال | شامل گروه سنی هفت تا نه سال یا گروه سنی ب یا  نیمه اول دبستان