گروه 10 تا 12 سال یا همان گروه سنی ج به کودکان در نیمه دوم دبستان تعلق دارد.