Tag Archives: کنجکاوی

رفتار مناسب در ارتباط با کنجکاوی جنسی کودکان

کنجکاوی جنسی کودکان

رفتار مناسب در ارتباط با کنجکاوی جنسی کودکان کدام است؟ سوالی که اغلب والدین بارها و بارها می پرسند این است که چگونه می توانم درباره روابط جنسی با فرزندم حرف بزنم.

برخورد مناسب با سوالات کودکان

سوالات کودکان

سوالات کودکان امری طبیعی و عادی است. خانواده ها به عنوان افرادی که در ساماندهی محیط کودکان نقش مهمی دارند، در افزایش یا کاهش حس کنجکاوی در رفتار کندوکاوانه کودکان نقش بسزایی دارند.

کنجکاوی دانش آموزان و نحوه برخورد با آنها

کنجکاوی دانش آموزان

کنجکاوی دانش آموزان مساله ای است که معلمان با آن برخورد های متفاوت دارند. در این یادداشت به بررسی نکات مثبت و منفی کنجکاوی می پردازیم.