آرشیو برچسب های: پدر شدن

آمادگی برای پدر شدن

پدر شدن

خانم های باردار عواطف متنوع و تغییرات گسترده ای را در زندگی خود تجربه می کنند. اما پدر شدن نیز احساسات و نگرانی های خاص خود را برای کنار آمدن با این تغییر دارد که شاید کمتر به آن توجه می شود.

از فقط شوهر بودن به پدر شدن

پدر شدن

شما روز شماری می کنید تا لحظه پدر شدن فرا برسد. لحظه ای که برای همیشه زندگی شما تغییر خواهد کرد، موضوعی که شاید قبل از این هیچ کس به شما نگفته بود.