آرشیو برچسب های: ویتامین

سلامت دندان و نقش ویتامین های مختلف در آن

سلامت دندان و نقش ویتامین ها

توجه به سلامت دندان و نقش ویتامین ها در آن مهم است چرا که سلامت دهان و دندان به عنوان یکى از مهمترین ارگان هاى بدن که کار ورود و تجزیه مواد غذایى مورد نیاز بدن را انجام مى دهد، بسیار مورد توجه همه است.