آرشیو برچسب های: رشد همدلی

می دانی چه احساسی دارم؟ همدلی در کودکان

همدلی در کودکان

در ارتباط با همدلی در کودکان ، یک کودک شروع به گریه کردن می کند و به فاصله ای کم ارکستری از گریه در بیمارستان به راه می افتد. مادر سرش را که درد گرفته در دستانش می گیرد و در همین زمان پسر دو ساله اش می خواهد پتویش را روی او بیندازد.