Tag Archives: رشد عاطفی

تاثیر احساسات کودکان در رشد عاطفی

تاثیر احساسات کودکان در رشد عاطفی

همه ما دارای احساسات عاطفی هستیم. رشد عاطفی ما برگرفته از تجارب ماست. اگر برای یک دقیقه در موردچالش هایی فکر کنیم که ما بزرگسالان در کنار آمدن با عواطفمان داشته ایم، قدر آنچه را فرزندانمان با تجارب محدودشان در برخورد با مشکلات دارند و مجبورند از عهده آن برآیند، می دانیم.

انتظارات متقابل مادر و کودک از یکدیگر

مادر و کودک

سال های اولیه زندگی مهمترین دوره رشد در تربیت و شکل گیری شخصیت فرد می باشد. مادر و کودک در محیط خانه و خانواده با عوامل انسانی متعددی در تماسی است.