Tag Archives: دلبستگی

رشد و پرورش اجتماعی کودکان

پرورش اجتماعی کودکان

از دوره طفولیت، کودکان در جهانی پیچیده به فعالیت می پردازند. تعامل با والدین اولین شکل تجربه کردن تعاملات اجتماعی است. تعاملات سالم دلبستگی و رابطه برای کودکان ایجاد می کند. دلبستگی حس ارتباط بین دو نفر است که اساسی برای ایجاد رابطه های دوستی است.

پاره کردن بند ناف چسبندگی کودک به مادر

چسبندگی کودک به مادر

کودک در ارتباط با مادر سه بند ناف دارد، بند نافی که پس از “زایمان” پاره می ­شود؛ بند ناف ” چسبندگی کودک به مادر ” که تا دو سالگی بین مادر و کودک وجود دارد؛ بند “عاطفی” که از دوازده سالگی مادر و کودک را به هم متصل نگه می دارد.

درک ناراحتی در کودک و نکاتی کاربردی

ناراحتی در کودک

درک ناراحتی در کودک مسئله ای است که شاید از نظر شما زیاد مهم نباشد ولی فهمیدن دلیل آن می تواند در نحوه برخورد با آنها کاربردی باشد.

آنچه والدین شاغل باید بدانند!

والدین شاغل

یکی از دغدغه های والدین شاغل این است که فرزندانشان به خوبی تربیت شوند و آموزش ببینند و از عدم حضور آنها در منزل آسیب نبینند. پاسخ به این دغدغه ها را در مقاله زیر بررسی می کنیم.

اهمیت حالت چهره برای ارتباط با نوزادان

ارتباط با نوزادان

دلبستگی رابطه ای گرم صمیمانه و پایا بین مادر و کودک است که برای هر دو رضایت بخش بوده و ارتباط با نوزادان را تسهیل می کند.