آرشیو برچسب های: خود تنظیمی

رهبری هیجان در کودکان

رهبری هیجان

رهبری هیجان اشاره به صحبت کردن درباره‌ی هیجان نشان دادن چگونگی ابراز درست هیجان، طرح ریزی راهبردهای آرام سازی و تسکین، نشان دادن علاقه به هیجانات کودک و تعامل اطمینان بخش با کودکان در هنگام واکنش هیجانی آنها دارد.