آرشیو برچسب های: جنس مخالف

برخورد مناسب با رفتار جنسی کودکان

رفتار جنسی کودکان

خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانون رشد و تربیت و منبع کسب اطلاعات کودکان اهمیت فوق العاده ای در شکل گیری و تکامل رفتاری دارد و نخستین گروهی که باید مسئولیت آموزش فرزندان در زمینه تربیت جنسی و رفتار جنسی کودکان را بر عهده بگیرد، خانواده است.