آرشیو برچسب های: تولد نوزاد

آماده سازی کودکان برای ورود کودک جدید

ورود کودک جدید

اتفاقات مهمی که در زندگی خانوادگی کودک رخ می دهد اهمیت زیادی در چگونگی شکل گیری شخصیت او دارد. یکی از موضوعات مهمی که در زندگی کودکان رخ می دهد و بسیار حائز اهمیت است ورود کودک جدید می باشد.

آمادگی برای پدر شدن

پدر شدن

خانم های باردار عواطف متنوع و تغییرات گسترده ای را در زندگی خود تجربه می کنند. اما پدر شدن نیز احساسات و نگرانی های خاص خود را برای کنار آمدن با این تغییر دارد که شاید کمتر به آن توجه می شود.

از فقط شوهر بودن به پدر شدن

پدر شدن

شما روز شماری می کنید تا لحظه پدر شدن فرا برسد. لحظه ای که برای همیشه زندگی شما تغییر خواهد کرد، موضوعی که شاید قبل از این هیچ کس به شما نگفته بود.