آرشیو برچسب های: توجه

راهکاری مهم برای ارتقای یادگیری نوزاد

ارتقای یادگیری نوزاد

بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزي شده و شکل می گیرد.

مشکلات توجهی کودکی علت شکست تحصیلی و دانشگاهی

مشکلات توجهی کودکی

در رابطه با تأثیر مشکلات توجهی کودکی در اوایل زندگی و پیامدهای آن تحقیق قابل توجه و بلندمدتی انجام نشده است.