Tag Archives: بازی های گروهی

بازی های گروهی خانوادگی

بازی های گروهی خانوادگی

کودکان شادی را در بازی های گروهی خانوادگی و دسته جمعی با همه اعضای خانواده می دانند. به نظر آنها شادی چیزی جز بازی کردن و تفریح در کنار پدر و مادر، خواهر و برادرها نیست. 

بازی های گروهی برای کنترل خشم کودکان

بازی های گروهی

در مدرسه علاوه بر آموزش دروس می‌توان بر روی مشکلات رفتاری دانش‌آموزان نیز تمرکز کرد و وجود کودکان هم‌سن با مشکلات مشابه در کنار یکدیگر، فرصتی است برای اجرای بازی های گروهی هدفمند.