Tag Archives: بازی های اجتماعی

بازی های اجتماعی برای کودکان اتیستیک

کودکان اتیستیک

بازی به رشد مهارت های ظریف و درشت، مهارت های زبانی و ارتباط و حل مسئله و تفکر کمک می کند. کودکان اتیستیک در رشد بازی شان نیز آسیب هایی به چشم می خورد اما والدین می توانند با بکارگیری برخی راهکارها و بازی ها این مشکل را از میان بردارند.