آرشیو برچسب های: افزایش استقلال در کودکان

راهکارهای افزایش استقلال در کودکان

افزایش استقلال در کودکان

از جمله موضوعاتی که در رشد شناختی و هیجانی کودکان موثر است، افزایش استقلال در کودکان می باشد. اینکه والدین به گونه ای رفتار کنند که نه تنها مانع ارتقای جراتمندی و شجاعت کودکان برای انجام کار ها نشوند، بلکه بستر ارتقای این مهارت ها را نیز ایجاد کنند، امری ضروریست.