آرشیو برچسب های: اصول تنبیه

جایگزین تنبیه در کلاس ؛ پیامدهای منطقی رفتار

جایگزین تنبیه در کلاس

در بسیاری از نظام‌های آموزشی گاه با این جریان روبرو می‌شویم که معلمان برای حفظ نظم در کلاس به تنبیه متوسل می‌شوند. استفاده از تنبیه در نظام‌های آموزشی تأثیرات بسیار منفی بر جای می‌گذارد. این در حالی است که می توان از جایگزین تنبیه در کلاس استفاده نمود.