آرشیو برچسب های: استرس دوران بارداری

کنترل عصبانیت برای تازه پدرها

کنترل عصبانیت

پدر شدن اتفاق مهمی در زندگی هر فرد است. باید جای یک پدر بود تا موقع شنیدن مثبت بودن آزمایش احساس او را درک کرد. اما پدر بودن به معنای مسئولیتی فراتر از همسر بودن است. پدر بودن یعنی تأمین محیطی امن برای رشد و پرورش کودک و کنترل عصبانیت