آرشیو برچسب های: ارتقا یادگیری

راهکاری مهم برای ارتقای یادگیری نوزاد

ارتقای یادگیری نوزاد

بدون شک یکی از مهمترین و موثرترین دوران زندگی آدمی دوران کودکی است. دورانی که در آن شخصیت فرد پایه ریزي شده و شکل می گیرد.

افزایش یادگیری کودکان و موفقیت های تحصیلی

افزایش یادگیری کودکان

افزایش یادگیری کودکان یکی از دغدغه های معلمان و والدین است. معلمان و والدین بدون تردید در قبال رشد هیجانی، اجتماعی و تحصیلی دانش آموزان مسئولیت سنگینی دارند.