آرشیو برچسب های: احترام به کودکان

نقش پدر و انتظارات فرزندان از پدر

انتظارات فرزندان از پدر

پدران نقش قابل ملاحظه اي در شکل دهی به تجربیات و رشد کودکان خود دارند و بخصوص دختران داشته باشند. نقش پدران نه تنها در رشد کودك بلکه در طول حیات کودك برجسته است.