کتاب فرزند باهوش

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

6,000 تومان

توانایی به خاطر آوردن آنچه را که آموختیه ایم یا تجربه شده است و یا توانایی فرایند عمل به خاطر اوردن یا فراخوانی را حافظه می گویند.

موجود در انبار