کتاب جیبی پدر و پسر

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

6,000 تومان

مرد بار آوردن یک پسر کاری مردانه است. از آغاز خلقت، این وظیفه بر عهده پدران بوده  که پسرهایشان را مسئول، مهربان، شجاع و قابل احترام بار آوردند.

موجود در انبار