کتاب جیبی پدر و دختر

امتیاز خرید این کالا 30 دریک

پدرانی که فرزند دختر داشتند گفتند که آنها نیز این کتاب را خوانده اند. من از آن ها پرسیدم «آیا بزرگ کردن یک دختر مثل بزرگ کردن یک پسر است؟»