نمایش یک نتیجه

در آموزشهای معطوف بر پرورش نیمکره راست مغز تکیه بر افزایش حساسیت، نکته سنجی، خلاقیت و تخیل کودک است و تعلیم و تربیت آن بر اساس حس همکاری و عشق بنا شده است. همانطور که در آموزش های معطوف به نیمکره چپ مغز تمرکز بر رویارویی و رقابت است.

کلید اصلی تمرینات تقویت نیمکره راست مغز بردن دقت شخص در تصویر سازی و تجسم تصویر در ذهن است تا تصویر ایجاد شده با جزئیات بیشتری به خاطر سپرده شود.

برای آشنایی با اصول و روش های پرورش نیمکره راست مغز کودکان مقاله فلش کارت آموزشی کودک و تقویت نیمکره راست مغزرا مطالعه نمایید.

راهنمای تقویت هوش کودک

کتاب مغز برتر

8,000 تومان

بازی فکری

بینگو ضرب

11,000 تومان

بازی فکری

بینگو تفریق

9,500 تومان

بازی فکری

بینگو جمع

9,500 تومان

بازی فکری

بینگو کسر

11,000 تومان

کتاب های رنگ آمیزی

کتاب رنگ آمیزی پرنسس ها

3,000 تومان