خرید اینترنتی کتاب راهنمای فرزند پروری برای والدین به منظور کمک  به آشنایی آنها با رموز و کلیدهای فرزند پروری و تربیت نوزاد، کودک و نوجوان در ابعاد مختلف جسمی، روحی و ذهنی و نیز کمک به کشف و پرورش ابعاد مختلف استعداد کودکان از طریق آشنایی با انواع استعدادها و روشهای پرورش آنها و همچنین تکنیک های شناسایی استعداد در کودک قبل از هرگونه تلاش نامناسب برای انتخاب مسیر حرکت و تصحیح روش دخالت در مسیر توسعه کودک.