تاثیر محوری این محصولات بر هوش فضایی یا هوش تجسمی از ابعاد 9 گانه هوش است