آدرس و تلفن دفتر مرکزی

تهران – خیابان سمیه – خیابان ملک الشعراء بهار -پلاک ۶ – واحد۳

تلفن تماس یک : ۸۸۳۱۸۳۳۹ -۰۲۱

تلفن تماس دو  : ۸۸۳۲۱۲۷۵ -۰۲۱

تلگرام: ۰۹۳۳۳۹۳۳۳۱۵

آدرس پست الکترونیک:

bamomco@gmail.com

info@bamom.net

مدیریت مجله و فروشگاه تخصصی بامام